Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Zazimovanie závlahového systému

Zazimovanie závlahového systému

Pred príchodom mrazov je potrebné závlahový systém zazimovať, čím ho ochránime pred poškodením a tým zabezpečíme jeho bezproblémovú prevádzku aj v ďalšom období. Ušetríme si tak zbytočné náklady, ktoré vznikajú pri poškodení systému v prípade jeho nezazimovania, tie sú podstatne vyššie ako náklady na zazimovanie.

Klasický závlahový systém s výsuvnými postrekovačmi má rozvodné potrubia uložené v zemi v zamŕzajúcej hĺbke. To znamená, že voda by v potrubí mohla zamrznúť a zväčšením svojho objemu systém poškodiť. Jediným spoľahlivým spôsobom odvodnenia systému je vyfúknutie vody stlačeným vzduchom za pomoci kompresora.

Vpúšťaniu stlačeného vzduchu do potrubia je potrebné venovať maximálnu pozornosť. Pri práci so stlačeným vzduchom je nutné zachovávať všetky bezpečnostné opatrenia. Je potrebné mať stále otvorený niektorý ventil, ktorý umožní unikanie vzduchu, pokiaľ je systém pod tlakom. Pokiaľ je systém pod tlakom vzduchu, nemali by sme sa pohybovať nad súčasťami systému, ako sú postrekovače alebo ventily. Pred prácou s kompresorom si overte u dodávateľa kompresora, či teplota vyháňaného vzduchu nie je príliš vysoká.

Výber kompresora

Optimálny tlak vzduchu sa pohybuje medzi 3,0 – 3,5 baru. Preto je potrebné nastaviť výstupnú hodnotu tlaku na kompresore alebo použiť redukčný ventil tak, aby uvedené hodnoty tlaku vzduchu neboli nikdy prekročené. Nakoľko i relatívne malé kompresory bez problémov vytvoria tlak o hodnote 8 -10 baru, vždy používame redukovateľný výstup z kompresora. Ako už bolo spomenuté vyššie, je nutné mať otvorený niektorý výstup do voľného priestoru. Po pripojení musí tlak vzrastať pomaly, aby sa predišlo nárazom a poškodeniu systému. Musíme si uvedomiť, že voda je relatívne nestlačiteľná, naopak vzduch je ľahko stlačiteľný.

Aby sme vytlačili všetku vodu zo systému plným profilom potrubia, potrebujeme kompresor s dostatočným výkonom. Pre štandardné závlahové systémy na záhradách sa odporúča výkon kompresora s prietokom vzduchu 17 až 43 m3/h. Pokiaľ výkon kompresora nie je dostatočný, dôjde k tomu, že vzduch preniká iba hornou časťou profilu potrubia, čím sa vytlačí iba časť vody a zostatková voda stečie do najnižších miest systému, kde zamrzne.

Pripojenie kompresora na závlahový systém

Kompresor sa pripája na hlavný rad pomocou kompresorovej spojky so závitom. Toto pripojenie by malo byť umiestnené čo najbližšie k zdroju vody a vždy na hlavnom rade závlahy. Môže byť napríklad rýchlospojný ventil alebo hydrantová prípojka na hlavnom rade, ale i závit po odskrutkovaní odvodňovacieho ventilu na guľovom ventile pri zdroji vody.

Vyfukovanie systému pomocou kompresora si vyžaduje postup podľa dopredu premysleného plánu. Je potrebné vedieť, ktoré ventily uzavrieť, ktoré otvoriť, aby práca bola prevedená účelne. Pokiaľ postup vypúšťania nie je jasný, môže sa stať, že voda v systéme sa bude pohybovať stále dokola. Z toho vyplýva, že čím je systém väčší, tým viac je potrebné mať stanovený presnejší postup.

Vyfukovanie systému

Pred samotným vyfukovaním musíme uzavrieť hlavný prívod vody. Po napojení sa na hlavný rad závlahy sa najskôr sústredíme na zazimovanie celého hlavného radu a to použitím všetkých vodných zásuviek na ňom pripojených, potom na zazimovanie filtra a čerpacej techniky a až následne komponentov automatickej závlahy. Vyfukovanie začíname otvorením ventilu sekcie alebo akéhokoľvek iného ventilu (vodnej zásuvky, odvodňovacieho ventilu), ktorým bude vzduch unikať von zo systému. Následne do systému začneme pomaly vháňať vzduch. Akonáhle sa systém zaplní vzduchom, postrekovače sa začnú vysúvať a rozprašovať vodu. Najskôr z trysiek postrekovačov vychádza voda, ktorá sa postupne zmení na hmlu (zmes voda/vzduch). To znamená , že väčšina vody je zo systému odstránená.

Vyfukovanie sa odporúča vykonávať v niekoľkých kratších cykloch , ktoré sú efektívnejšie ako jeden dlhý. Navyše sa takýmto spôsobom znižuje možnosť poškodenia systému, nakoľko sú postrekovače mazané vodou a cievky elektroventiov zase vodou chladené. Po minimálne dvojnásobnom opakovaní prefukovania je potrebné počas uzatvárania kompresora ponechať ventil na jednej sekcii otvorený. Potom ventily na všetkých sekciách uzavrieme a vyfukovanie je ukončené. Hlavný prívod vody do systému musí byť na 100% uzavretý počas celej zimy manuálnym ventilom. Odporúčame pre zníženie rizika jeho otvorenia omylom, (ochotný sused pootvára všetko možné pri výpadku vody, keď nie ste práve doma) označiť ho nápisom "ZÁVLAHA" alebo dať páčku/ koliesko dole z ventilu a položiť na ovládaciu jednotku závlahy.

Zazimovanie ovládacej jednotky

Ovládacia jednotka by mala byť aj cez zimu pripojená k elektrickej sieti. Vhodné je na nej nastaviť pre každú sekciu aktiváciu ventilu na cca. jednu minútu dvakrát do týždňa. Je to prospešné ako ovládacej jednotke, tak aj elektroventilom.

Ako postupovať

 1. Uistite sa, že je uzavretý hlavný prívod vody.
 2. Pripojte kompresor na hlavný rad systému čo najbližšie k zdroju vody.
 3. Otvorte najvzdialenejšiu alebo najvyššie položenú vodnú zásuvku/hydrant na hlavnom rade.
 4. Pomaly a opatrne začnite vpúšťať vzduch z kompresora do systému (nezabudnite sledovať tlakomer na výstupe kompresora a vyregulovať tlak na max. 3,5 baru).
 5. Následne prefúknite všetky ostatné vodné zásuvky, pričom tie "už " prefúknuté vždy zatvorte, aby Vám vzduch zo systému zbytočne neunikal.
 6. Pri zazimovaní hlavného radu si treba uvedomiť, či voda, ktorá je medzi zdrojom vody a bodom pripojenia má odkiaľ uniknúť.
 7. Ak máte prípojný bod pre zazimovanie na hlavnom rade na povrchu, je potrebné v šachte pod povrchom otvoriť preplachovací ventil na filtri alebo filter odskrutkovať, prípadne otvoriť odvodňovací ventil na guľovom ventile , aby nám mala kadiaľ uniknúť aj voda, ktorá sa nachádza tesne za zdrojom vody. Opäť pripomíname, že ak "vháňame" vzduch do závlahy musíte mať stále otvorený aspoň jeden ventil, to v praxi znamená, že najskôr otvoríte nasledujúci ventil a až potom zatvoríte ventil predchádzajúci.
 8. Po zazimovaní hlavného radu pokračujte vyfukovaním samotných závlahových sekcií, ktoré sú ukončené závlahovými komponentami ako kvapková hadica, postrekovače a podobne. Cez tieto komponenty najskôr uniká voda a následne hmla (voda+vzduch). Ak už vychádza zo systému iba vzduch, neprefukujte dlhšie ako 20-30 sekúnd.
 9. Opakovane prefukujte všetky sekcie až kým zo všetkých sekcií nevychádza len vzduch. Ventily môžete otvárať manuálne (pri zmene sekcie majte na pamäti, že vždy musí byť otvorený jeden ventil, ktorým bude vzduch unikať) alebo elektronicky (odporúčame). Pri elektronickom ovládaní ventilov treba vždy pred zatvorením práve prefukovanej sekcie uzavrieť prívod vzduchu do systému a po elektronickom spustení ďalšej sekcie ho opäť otvoriť a takto to stále opakovať (aby sa nestalo to, že kompresor bude "tlačiť" vzduch do uzavretého systému).
 10. Odpojte kompresor.
 11. Zazimujte filter poprípade čerpaciu techniku, ak sú v zamŕzajúcom priestore.
 12. Všetky guľové ventily nechajte "polootvorené" v polohe 45°.
 13. Na ovládacej jednotke nastavte krátke štartovacie časy dva krát za týždeň.
 14. Systém je zazimovaný !

 

Návod Návod
Zazimovanie závlahového systému